Home

Interpellasjon kommuneloven

Interpellasjoner er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål. En interpellasjon fremmes skriftlig av en kommunestyrerepresentant. Kommuneloven - Uttalelser fra departementet i tolkningsspørsmål Rundskriv H-17/96 Utgitt 18.9.1996 Innledning I rundskriv H-30/94 av 7.12.94 ga Kommunal- og. En interpellasjon er en muntlig eller skriftlig forespørsel fra et medlem av en debatterende forsamling til forsamlingens ledelse eller medlemmer av en regjering Interpellasjon til kommunestyret. Gå til tjenesten. Norge.no er en veiviser utviklet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Til toppen. Hjelp til innlogging

Interpellasjoner - forespørsel til kommunestyret - Ringebu kommun

Interpellasjon, forespørsel som fremsettes i en debatterende og besluttende forsamling. Det er vanlig å bruke ordet om de forespørsler et medlem av. Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Endringer i følgende lover: 1: Lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven). 2 1. Medlemmer av kommunestyret og varamedlemmer som regner med å delta i møtet, kan stille forespørsler til ordføreren i saker som ikke er nevnt i innkallingen Forespørsel - interpellasjon. I reglement for kommunestyret § 14 heter det: Kommunestyrets medlemmer kan stille spørsmål i form av interpellasjoner

Interpellasjon til kommunestyre 11. februar 2014 Etter vedtakelsen av kommuneloven av 25.09.92 ble det gjort endringer i plan- o Kommuneloven og reglement for bystyret og bystyrekomiteene gir deg som bystyremedlem ulike verktøy til å fremme synspunkt, ta opp saker, belyse tema, få vurdert. Kvar fylkestingsmedlem kan rette førespurnader til fylkesordføraren om saker som ikkje er nemnde i innkallinga. Medlemen avgjer sjølv om førespurnaden skal (...

Rundskriv H-17/96 - regjeringen

 1. isteren Interpellasjon nr. 63 (2018-2019) Datert: 11.04.201
 2. Flesberg kommune sier Nesthorne som representant ikke kan be om ordet og legge frem en forespørsel i form av en interpellasjon. Kommuneloven sier etter Flesberg.
 3. Interpellasjon nr. 6 (2014) Til : Bystyret Fra : Ordfører Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 14/750 - 7 Fra kommuneloven siteres: Kapittel 3
 4. langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak, jf kommuneloven §6. Kommunestyret består av 41 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunen
 5. Interpellasjon til kommunestyret Søgne Eldreråds høringssvar om forskrift til kommuneloven § 5-12 eldrerådsloven med svarfrist 1.april 201
 6. Forslag til vedtak: Vedtaket i sak 22/18 (Buskerudpakke 2 - status etter høring) opprettholdes. I henhold til kommuneloven §59 kan tre eller flere medlemmer av.
 7. Vedtatt av kommunestyret 6.9.11, sak 62 1 Revidert av kommunestyret 29.05.12, sak 35 REGLEMENT FOR EIDSVOLL KOMMUNESTYRE § 1 Kommunestyrets myndighet og ansva

Viser side 1. Fant 0 setninger matching frasen interpellasjon.Funnet i 0 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan. Hovedside for Levanger kommune, Nord-Trøndelag, Norge - Levanger kommune (Municipality), Levanger, Nord-Trøndelag, Norwa Bystyret Neste bystyremøte: Torsdag 23.05.2019 kl 17.00. Bystyret har møte hver måned, normalt på torsdager kl 17.00 i bystyresalen på Rådhuset Utforsk ord, uttrykk, begreper og historiske versjoner av Norges Grunnlov fra 1814 til 2014. Presentert av Lovdata

Interpellasjon - Wikipedi

Interpellasjon til kommunestyret Norge

 1. II og særreglene i kommuneloven § 40 nr. 3, Som interpellasjon regnes en forespørsel som oppfordrer til en avklaring eller vurdering av prinsipielle.
 2. Formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de.
 3. De prosessuelle reglene for å fremme og behandle saken som en interpellasjon etter kommuneloven og reglementet i Eidsvoll kommunestyre er etter Fylkesmannens syn.

§ 13 Interpellasjon i Kommunestyret pkt. 3, eller som er fritatt etter kommuneloven § 40 pkt. 4, skal ikke være med på å behandle eller avgjøre saken Kommuneloven er også tydelig på at saker som legges fram for folkevalgte organer skal være forsvarlig utredet. En interpellasjon er ikke en utredning I henhold til kommuneloven § 23 nr. 2 skal rådmannen påse at de saker som legges bør på vanlig måte meldes som interpellasjon ti SAKSPROTOKOLL - INTERPELLASJON - STILLINGSSTOPP I GAUSDAL KOMMUNE årsbudsjett og økonomiplan, jfr. kommuneloven § 24. nr. 1. Rådmannen har vider

interpellasjon - Store norske leksiko

 1. Interpellasjon eller spørsmål sendes kommunestyrets medlemmer og første varamedlemmer, samtidig med innkallingen til kommunestyremøtet om dette er.
 2. Mannen som jaget sin egen skygge David Lagercrantz' Millennium-bøker er selvstendige litterære verk inspirert av karakterer og hendelser fra Stieg Larssons univers
 3. Interpellasjon Til kommunestyret i Askøy, møtedato 31.05.2018 v/ ordfører Utleie av «Shelltomten» i Skarholmen, gnr. 10/bnr. 58 og «Rundetårnet», gnr...
 4. Vil ha plan for iverksetting av den nye kommuneloven. Erling Rød med interpellasjon til onsdagens kommunestyremøte. 3. Forestående sammenslåing
 5. etter reglene i kommuneloven inn i stedet for interpellasjon eller som et spørsmål. Forespørsler som ønskes besvart i møtet m
 6. Bergen bystyres vedtak i sak 132-17 er lovlig, jamfør kommuneloven § 59 nr. 4. Kort om saken På bakgrunn av interpellasjon nr. 19,.

Bystyret treffer sine vedtak i møte, jf. kommuneloven § 30. BKDOK -2004 00171 Side: 3 av 12. 3.2 Møtetidspunkt . Bystyret vedtar selv sin egen møteplan Saken ble derfor behandlet på nytt etter en interpellasjon i tirsdagens I følge kommuneloven er det kommunestyret selv som har kompetanse til å fatte vedtak. Når ikke annet er bestemt i medhold av lov, gjelder kommuneloven, En interpellasjon gir mulighet for at flere enn spørrer og svarer kan ta ordet,. Rådmannen er også ansvarlig for at vedtak blir satt i verk (kommuneloven § 23). De søm ønsker å benytte seg av retten til interpellasjon må meld

Siste nytt fra Aust-Agder og Vest-Agder. Lokale nyheter og utvalgte aktualiteter fra NRK Sørlandet Interpellasjon til kommunestyret Søgne Eldreråds høringssvar om forskrift til kommuneloven § 5-12 eldrerådsloven med svarfrist 1.april 2019

kommuneloven § 40 nr. 3. Objektivt sett egnet til å svekke tilliten til det -Interpellasjon -Hele behandlingen (votering, saklisten, utsettelse

Behandlingen av en interpellasjon pågår normalt i inntil 30 minutter. Etter kommuneloven § 34 nr. 2 kan ethvert medlem rette forespørsler til ordfører Studentkunder får alltid fri frakt! Som registrert studentkunde hos Adlibris får du alltid fri frakt på alle bestillingene dine Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) En interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle saker

Kommuneloven §31. Merknader til møtekalender 2019; Nr Merknad; 1: Berammet møte i Plan- og utviklingskomiteen 13.02.19 avlyst på grunn av få saker. 2 PS 42/18 Innbyggerforslag iht kommuneloven kap 6 A, § 39 a - Oppreisning for 2012 - Interpellasjon om oppreisningsordning i kommunestyret på nytt avvist kommuneloven krav om at økonomiplanen og årsbudsjettet skal vedtas med økonomisk balanse, og bygge på realistiske forventninger om utviklingen i inntekter og. 1A 117 Utenfor kartet -Spørsmål fra Signe Heitmann nye kommuneloven. Interpellasjon fra Venstre 17, bnr. 702, 1455 og 1456 - tidligere Hinn Ved valg og ansettelse gjelder likevel bestemmelsene i kommuneloven §§ 35 - 38. § 23 Forespørsler. Hver representant av fylkestinget, Interpellasjon

Video: Forespørsel - interpellasjon / Rutiner / Frosta Kommunes håndbok for

Kommuneloven § 40, nr 3, Forespørsel (Interpellasjon) Utenfor de saker som er ført opp på sakslisten kan ethvert medlem rette forespørsel til møteleder Ordførerens svar på interpellasjon fra Otto Sæterbø om status og fremdriftsplaner I henhold til kommuneloven § 24 er det kommunestyret som skal ta stilling ti Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt

Interpellasjon - Svart arbeid, j fr. Kommuneloven § 31 nr. 2 og nr. 4. Leder ga ordet til advokat Fredrik Bie og revisor Sivertsen som gikk gjennom. Ti talere og utvidet taletid ble vedtatt i fylkestinget da fremskrittspartiet leverte sin interpellasjon om Hamsunsenteret PS 77/15 Høring - endringer i inndelingsloven og kommuneloven i forbindelse med kommunereformen PS 80/15 Interpellasjon - om vold i nære relasjone

Ordfører John Opdal (H) mottok forrige uke en interpellasjon fra kommunestyrerepresentantene Kjell Einar Nilsen og Kåre Instanes (Moderatene) I den nye kommuneloven som snart I Hamar ble et tittelskifte satt på dagsordenen i det siste kommunestyremøte gjennom en interpellasjon fra Jane.

Verktøy for enkeltrepresentanter - Bergen kommun

 1. kommuneloven. Sakslisten med Interpellasjon er en forespørsel som gjelder prinsipielle spørsmål. Hvert medlem av kommunestyret kan stille interpellasjon til.
 2. Formannskapet gir innstilling til økonomiplan og årsbudsjett i henhold til kommuneloven. Forespørsel/interpellasjon
 3. Interpellasjon fra Axel Sjøberg (SV) - Web -overføring av Kommuneloven § 36 nr. 2 setter krav til kjønnsmessig balanse. Det e r gjort et unntak fr
 4. Behandling av interpellasjoner jf. kommuneloven § 34 nr 1. Vedtak KST, Interpellasjon Forbud mot tropisk tømmer til kommunestyremøtet 11.02.2016.docx
 5. Kommunestyrets reglement for interpellasjon gjelder tilsvarende. 5. Kommuneloven § 40 nr. 3, bokstav a-c og habilitetsreglene i Forvaltningsloven).
 6. nelighet hver 14. dag og ellers når det selv bestemmer det, når ordføreren finner det påkrevet,.
 7. sak.no gjør det mulig å både foreslå saker og samle inn underskrifter. Fremme en interpellasjon

Spørsmål og interpellasjoner - Handbok folkevalde - mrfylke

kommuneloven. Ved stemmelikhet i andre saker enn ved valg, Når en interpellasjon blir tatt opp, får interpellanten ordet i høyst l0 minutter for å forklar Lovlighetsklage etter kommuneloven § 59 nr. 1 26. 4.2. Ved behandling av en interpellasjon kan den som framsatte interpellasjonen og den som svarer få ordet to.

Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, Interpellasjon og svar skal vedlegges protokoll for kommunestyremøtet Reglement for Orkdal kommunestyre og for folkevalgtes innsynsrett Vedtatt av kommunestyret i møte 12.03.96 - sak 066/96 med endringer 21.12.00 - sak 142/00 og 27. I vedtaksmøter behandler kommunestyret saker hvor det er bestemt i kommuneloven eller særlover at endelig vedtak skal fattes i kommunestyret. interpellasjon

Interpellasjoner - stortinget

Interpellasjon om delegasjonsreglement og reglement er som følger. 1. Flesberg Venstre sin representant vil be om at administrasjonen kommer med kommuneloven forsamlingen motsetter seg det (jfr. kommuneloven § 33). avgjør ordfører i samråd med spørreren om det er et spørsmål eller en interpellasjon so

Enda ett nytt brud på kommuneloven i Flesberg kommune - venstre

1.13 FORESPØRSLER TIL UTVALGSLEDER, INTERPELLASJON OG GRUNNGITT SPØRSMÅL Reglementet gjelder for alle utvalg opprettet i medhold av kommuneloven,. Saker som gjelder kommunestyrets forretningsorden og de valg som iflg. kommuneloven skal foretas av kommunestyret selv. Interpellasjon

Søgne kommun

Forespørsel (interpellasjon) (kun for kommunestyret) Kommuneloven legger vekt på helhetlig politisk styring ved at all myndighet og alle oppgave Med hjemmel i kommuneloven I tvilstilfeller avgjør fylkesordfører etter samråd med spørsmålsstilleren om formen skal være spørsmål eller interpellasjon Forslagsrett/ interpellasjon -Forslagsrett Vurdering av loven. Kommuneloven åpner kun for at det er folkevalgte kan fremme forslag. Svei Ordføren i Ndr. Eiker nekter bystyret å votere Frp sin interpellasjon om å skrinlegge BB2. Han tilsidesetter den demokratiske prosess med hjemmel i kommuneloven..

interpellasjon - definisjon - norsk bokmå

 1. 16:29 Steffensens interpellasjon om Gulstadøya i Hadsel kommunestyre: Rådmannen ba om et mer konkret forslag. Jan Steffensen (MOS) kom i forkant av torsdagens.
 2. Fjerde var at ordføreren nektet meg å legge frem en interpellasjon om manglende beredskapsplan. som ikke holder i forhold til kommuneloven
 3. Interpellasjon. Til fylkestingsmøtet i Østfold 20.sept. 2018. Det er med hjemmel for folkeavstemning i kommuneloven § 39b (Lokale folkeavstemninger).

bestemt i medhold av lov, gjelder kommuneloven, forvaltningsloven og andre lover for kommunens virksomhet. § 2 Valg interpellasjon overfor ordføreren Ordføreren avgjør etter samråd med spørrerne om en forespørsel betraktes som interpellasjon eller som et spørsmål. Kommuneloven; Norske ordførere PS 14/19 Interpellasjon fra Kåre Bakken (SP): Tilrettelegging av kai og i kommuneloven § 28-1 b, jf § 28-1 a (og ny kommunelov § 20-2,.

populær: