Home

Subsidiært definisjon

Subsidiær betyr sekundær. Noe subsidiært beskriver noe som erstatter noe annet. I setningen han kommer til å få en bot, subsidiært arrest, betyr det at han må. Definisjon av subsidiere i Online Dictionary. Betydningen av subsidiere. Norsk oversettelse av subsidiere. Oversettelser av subsidiere. subsidiere synonymer. Subsidie er støtte, oftest brukt om økonomisk bidrag for å opprettholde et visst produksjonsnivå, eller for å sette i gang eller vedlikeholde eksport, mest kjent. Jeg har mottat en fartsbot på en fin sum og 3 dagers subsidiært fengsel. Hva betyr subsidiært fengsel? Må jeg sitte inne bak murene i 3 dager for en mindre.

subsidiær - Store norske leksiko

oversettelse og definisjon subsidiær, og som derfor er dømt til fengsel i seks måneder eller mer uten mulighet til subsidiært å få en bot,. 7 minutter siden, AnonymBruker skrev: Nok en gang; når du VIRKELIG ikke vet hva du snakker om Anonymkode: b0e5a...5b9 Bare personangrep og appel til autoritet. Kan.

Subsidiere - Definisjon av subsidiere fra Free Online Dictionar

 1. Her finner du enkelt forklaringer på mange juridiske ord og uttrykk. Klikk på bokstaven som tilsvarer første bokstav i ordet eller uttrykket du leter etter. Klikk.
 2. ne. OpenSubtitles
 3. Fann du det du leita etter? Innspelet ditt blir sendt til redaksjonen for den generelle informasjonen på domstol.no. Har du derimot spørsmål om ei konkret sak.
 4. som at den simple kausjonisten hefter subsidiært solidarisk med debitor, siden kreditor først må søke dekning for sitt krav direkte fra debitor i hovedforholdet
 5. Definisjon av subsidiere: hjelpe, understøtte med subsidier. Tid: Hjelpeverb: Hovedverb: Infinitiv

Å votere betyr å stemme. Sakene som er behandlet i Stortinget blir som regel tatt opp til votering ved slutten av dagens møte - Vi mener at egenverdi, som er at man driver med idrett fordi man det vil det selv og syntes det er gøy er mye bedre enn nytteverdi som er at man driver med idrett. I dagens norsk brukes adjektivet subsidiært så å si bare i domsavsigelser. Det er mange økonomer som mener at også subsidier bør gå ut av bruk, ikke bare i. Definisjonen av miljøskade er viktig, De enkelte lands myndigheter har heller ikke blitt pålagt subsidiært tiltaksansvar,. innvender at det ikke foreligger mangel, og subsidiært, at en eventuell mangel i alle fall ikke er vesentlig (vesentlig mangel er et krav for hevnin

Subsidie - Wikipedi

 1. Sosialhjelp er velferdsstatens siste økonomiske sikkerhetsnett. Den skal sikre at alle har tilstrekkelige midler til livsopphold
 2. Som subsidiært grunnlag gjøres det - som for tingretten og lagmannsretten - gjeldende at plasseringen strider mot naboloven § 2, og at det e
 3. Subsidiært bør det gå fram klart av merknadene til men ønsker imidlertid å bidra i arbeide dersom det blir aktuelt å utforme en slik definisjon i den.
 4. Subsidiært har de påstått lagmannsrettens dom stadfestet. Saksforholdet og partenes tidligere anførsler fremgår av jordskifterettens og lagmannsrettens dommer..
 5. Vilkår for bruk: Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, verb, definisjoner og annen referansedata er kun for informasjonsformål
 6. tyveri, subsidiært heleri. Bistandsalternativet (hvitvask) • Eksempler gitt i lovteksten. Ikke uttømmende. • Formål med hvitvasking: skape inntrykk a

bot og fengsel - Jus - VG Nett Debatt - vgd

som subsidiært lokaliseringsalternativ til Ryggkollen. Kopstad anbefales også beholdt som lokaliseringsalternativ, både som kombi- og vognlastterminal Dette er litt misforstått i det disse bestemmelser bare inneholder definisjoner. 2.8.2 Subsidiært om bortfall grunnet Martes promille, bal § 8 annet ledd Simpelt flertall oppnås i en forsamling eller elektorat dersom ett forslag får flere stemmer enn andre, men ikke nødvendigvis 50 % av de avgitte stemmer

Finansjuridisk.no. Finansjuridisk er et nettsted som har fokus på bank- og finansjussen, og som inneholder innføringer til regelverket og oppdateringer på viktige. Det følger ingen nærmere definisjon av hva som forstås med «faste anlegg til havs» i reglene om særavgifter og Subsidiært mener innsender skipet i dette. forretningsskikk er ofte noe som påberopes på subsidiært grunnlag. Det er da ofte påberopt som et siste forsøk hvis ingen andre grunnlag fører frem Subsidiært forslag det vurderes om definisjonen av elektronisk tidsskrift skal omfatte funksjonen som nyhetstjeneste med dybdeinnhold av allmenn interesse

Kapittel I. Virkeområde m.m. § 1.Alminnelig virkeområde. (1) Loven gjelder avtaler eller oppdrag om bestemte tjenester (reparasjoner, vedlikehold. § 4 Definisjoner I denne loven menes med 1. tilbyder av samfunnsviktig tjeneste: virksomhet som leverer en tjeneste som er viktig for subsidiært for beløpet

subsidiær - Norsk bokmål-Engelsk Ordbok - Glosb

Innledning Det er ikke gitt noen alminnelig definisjon av uttrykket kausjon hovedregel i norsk rett har vært at kausjonister har et subsidiært. Anliggende - Synonymer, annet ord for, betydninger og bruk av ordet. Norsk ordbok Begrepet kausjonist brukes, noe upresist, om en som stiller sikkerhet for en annens gjeld. Dersom denne ikke klarer å betale gjelden, vil kausjonisten.

hva betyr prinsipale og subsidiære`? - Karriere og utdanning

 1. Subsidiært viste Helfo til at selv om preparatet skulle vært Legemiddelforskriftens definisjon av hva som er et legemiddel er sitert i svaret fra Helse- og.
 2. Definisjoner. a) Med ervervsvirksomhet menes i denne lov all slags økonomisk virksomhet, varig eller leilighetsvis, subsidiært for beløpet..
 3. Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid. Ja, det er forskjell på dette. Et.
 4. Subsidiært, og under den Imidlertid antas det at definisjonen av reell bopel kun er en kodifisering av gjeldende rett før lovendringen. I Ot.prp.nr.33 (2000.
 5. • Subsidiært: Leder en mangelfull utredning til ugyldighet? -Definisjoner (§ 3), formål (§§ 1 og 33), bærekraftig bruk, forvaltningsmål mv
 6. En mildt fotballinteressert leser lurer på om det betyr at de skal dresses opp, med trussel om karantene hvis de ikke retter seg etter.

Anke er betegnelsen på det rettsmiddel som benyttes for å få overprøvet en dom, kjennelse eller beslutning i en høyere rettsinstans Subsidiært ble det anket over saksbehandlingen. Høyesteretts kjæremålsutvalg ga samtykke til fremme av anken over lovanvendelsen, men ikke over saksbehandlingen Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning Alle som har deltatt i fisjonen, har derfor et subsidiært solidaransvar for forpliktelsene. Solidaransvaret for de som har deltatt i fisjonen,.

Juridisk ordliste - Jusstorge

Hei. Har fått jobb som vekter men trenger å levere inn en uttømmende politiattest før jeg begynner. Denne attesten har jeg nå fått og lurer derfor. Dommerne Rode, Endresen, Leivestad, Helgesen og Skau. Ved utløpet av innsjøen Mylla i Lunner sto i 1887 en eldre demning som demmet opp 1 alen og hadde vært. I en retssag kan man have flere påstande. Den principale påstand vil være det, man først og fremmest ønsker at opnå Det ble vist til at partene hadde inngått avtale om voldgift. Subsidiært ble det lagt ned påstand om frifinnelse. Voldgiftsloven har ingen definisjon av. Målet er å lage en åpen og fritt tilgjengelig wiki, med gode og forståelige definisjoner på juridiske ord og uttrykk. Siden er helt uten reklame,.

NRF mener at denne adgangen bør fjernes, subsidiært at det bør være vilkår for at betalingsplikten kan pålegges. Definisjon av habilitering og rehabilitering I november i fjor omtalte iTromsø saken der en mann sendte et anonymt tips til UiT. Her avslørte han at han hadde selv bidratt til å forfalske.

subsidiært samboer.Definisjon av samboer, se For hvert år avdøde var eldre enn 46 år, reduseres erstatningen med 5 %. Erstatninge 14.06.2007: Oversiktsartikkel - Informert samtykke og selvbestemmelse har fått stadig større betydning i helsetjenesten, og i pasientrettighetsloven er samtykket. Noen definisjon på hva begrepet «unormalt lave tilbud» innebærer finnes subsidiært at oppdragsgiveren skulle utbe seg en forklaring på vinnerens unormalt.

Kommaregler - de viktigste kommareglene. Kommaregler er viktige, men feil bruk av komma fører heldigvis sjelden til at noen dør (heng ham, ikke vent til jeg. Definisjoner, slik at det tydeliggjøres at Dersom ikke annet er avtalt, tilfaller dødsfallerstatningen sikredes ektefelle, subsidiært arvinger etter lov elle (38) Ikea Handel og Eiendom AS må subsidiært gis rett til fradrag for renter på de deler a

Subsidiært: Virke støtter forslaget om å tillate individuelle avtaler om kveldsarbeid Det betyr at man må se hen til arbeidstvistlovens definisjon a Subsidiært er det anført at vilkårene for å anvende tvisteloven § 20-3 i favør av Næss ikke er oppfylt. Hun har ikke fått medhold av betydning,.

• Verge - definisjon. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon • Medisinsk vilkår. - Klienten betaler, subsidiært Staten • Advokater. - Kr 945/tim Statnett SF sin definisjon er begrunnet med nettmessige forhold, Nordisk Energikontroll AS anfører subsidiært at de ønsker ordningen med rabatt for KI1 kunder. Subsidiært anføres at vederlagskravet er satt for høyt. Tingretten har ikke tatt hensyn til As samlede gjeld og til at eventuelle bidrag fra B har kommet. Den beste og mest populære norske synonymordboken på nett. Flest synonymer Subsidiært: Krav til bruk av FV for ventilasjonsvarme bør fjernes. A. Rapporten er uklar på dette. definisjon av oppvarmet og uoppvarmet areal (my

Vi er kjent med forvaltningslovens definisjon av inhabilitet § 6 og Som eksamenssted godkjennes primært andre høgskoler og universiteter og subsidiært. Oversettelsen av ordet alminnelighet mellom norsk, engelsk, spansk og svens Klagerne anførte subsidiært, en landbruksvei. Definisjonen på slike fremgår av forskriften om landbruksveier § 1-3 Subsidiært: Lagmannsrettens far foreldrerett nav foreldrerett samboere foreldrerett skjema foreldrerett ved skilsmisse sak om foreldreansvar samvær definisjon.

Subsidiært krav om skjønn etter veglovens § 60 , 2. ledd ble fremmet. •Se definisjon av eiendomsinngrep § 49 Nord- og Midhordland jordskifterett subsidiært seks dagers fengsel. 41 41 NTNU september 2007 Konsekvenser av brudd på taushetsplikten 2 - Tjenstlige reaksjoner fra arbeidsgive Det grunnleggende vurderingstema i barneretten er hensynet til barnets beste. Begrepet «barnets beste» er skjønnsmessig, og det må alltid foretas en åpen og. Definisjoner kontraktsstandard, subsidiært kan innarbeides og hensyntas i eksisterende kontraktsstandarder. Dette arbeidet skal bidra til at forslagene kan

Av inntekt fra petroleumsrelatert virksomhet på norsk kontinentalsokkel skal det betales alminnelig selskapsskatt, som er 23 % for 2018 og 22% for 2019. Av inntekt. Konflikten i Afghanistan er riktignok ikke krig etter juridisk definisjon, subsidiært at FN forsterker tolkningen av det gjeldende Charteret hva angår staters.

5 Klager har fremlagt et subsidiært kravsett «bicycle» vises til definisjonen i Oxford dictionary der det står at «bicycle» er «a vehicl Rundskriv § 19-8 Minste pensjonsnivå Omarbeidet av Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fagstab Ytelser 01.01.2011 Sist endret 01.09.2016 av Arbeids- og.

nytteverdi - definisjon - norsk bokmål - nb

Ved strid om hvilken definisjon et arbeidsforhold faller inn under bør vurderingen ta utgangspunkt i det Et subsidiært ansvar vil kunne være effektivt som en. Men etter å ha fundert i 40 min. på hva definisjonen på disse ikke-fargene egentlig er i en forelesning på Schous Plass i fjor, Atter subsidiært:.

Sjekk din definisjon, Det motsatte av subsidiær er prinsipal, og subsidiært defineres som noe. Fortsatt lik: Vanlige fremmedord; Fremmedord eksempler Subsidiært begynte fristen å løpe i august 2007 da prosjekteringsfeilen materialiserte seg ved at traseen ble gravd og rørene lagt på bruddstedet i henhold til. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger. Subsidiært kreves midlertidig forføyning i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 15-6 annet ledd. Definisjonen av familiegruppe er ikke avgjørende

Title: Forelesninger i selskapsrett, NMBU vår 2014 Author: Steinar Taubøll Last modified by: Steinar Taubøll Created Date: 3/27/2014 2:02:00 P Avsnitt 6 «Hvor stor reduksjon som skal til for at en naturlig bestand må anses for å minske, vil kunne variere. Er bestanden fåtallig, kan det å fjerne.. Avdødes ektefelle/samboer, subsidiært; Avdødes livarvinger (barn), subsidiært; Testamentsarvinger, subsidiært; Øvrige arvinger etter arveloven Subsidiært: (2) Panterett i og er en gjennomføring i norsk rett av definisjonen i direktiv 2006/48/EF artikkel 5 nr. 1 bokstav a. Kredittinstitusjoner,. Subsidiært foreslo NKU at AUF fortsatt kunne opprettholde sin organisatoriske tilknytning Definisjonen av krigens karakter som imperialistisk var riktig på det.

Definisjoner . Selskapet: Danica PensjonsforsikringAS . ektefelle, subsidiært til arvinger etter lov eller testament. Dersom forsikringstaker ikke har disponert ove Alf Hove er dømt til 30 dagers fengsel for å ha hatt mangelfulle sikringstiltak i solstudioet. Gulating lagmannsrett mener at 30 dagers fengsel er.

Juridisk ordliste Norges Domstole

2.1.1!Definisjon fremkomme subsidiært til en prinsipal anførsel om at kravet er grunnløst. Fra ståstedet til den som pretenderer en rett,. om forslaget til definisjonen av småhusbebyggelse vil gi en god ramme for fjernes, subsidiært reduseres. Vi kan ikke se at det foreligger estimat ove - Ektefelle/samboer, subsidiært arvingene etter lov eller testament. Se Lov om forsikringsavtaler § 15-1. Definisjoner Varig medisinsk invalidite Subsidiært anføres at ansvarsgrunnlag følger av reglene i Det foreligger ikke noen entydig definisjon eller opplisting av hvilke oppgaver en.

dispensasjon, deretter vil vi subsidiært argumentere for dispensasjon fra kravet. I mangel på definisjon av begrepet, både direkte i planen og Subsidiært anfører arbeidsgiver at de Arbeidsmiljøloven har ingen definisjon av begrepet fleksibel arbeidstid. Av forarbeidene til § 10-2 tredje ledd. Det skal ikke så mye til før du kan få straff for uaktsom kjøring. Normalt vil uaktsom kjøring medføre en bot, og kanskje inndratt førerkort

Definisjon av subsidiere: - ereverb

Subsidiært begjærte klager at sterkt belastende personopplysninger om ham skulle slettes fra Definisjonen omfatter både innkommende og utgående. Subsidiært: 1. Christian Ringnes Det er ikke gitt noen definisjon av begrepet « virksomhet » i skatteloven eller dens forarbeider Subsidiært: A skal ha samvær med barnefordeling rettssak barnefordeling skjema barnefordeling små barn Barnfordelingssak daglig omsorg avtale daglig omsorg. Subsidiære drøftelser Ikke hokus pokus - om konklusjonen på en betingelse er usikker så drøft subsidiært - om faktum mangler definisjon av mangelsbegrepet. - Gjeldende lov § 2.Definisjon «Med stiftelse forstås en formuesverdi som ved testament, • Subsidiært har styret selv fått slik myndighet,.

Voteringer - stortinget

A har subsidiært fremholdt at selv om det ikke kan legges til grunn at hun ble sagt opp 5. november,. Noen definisjoner -lovens § 2 •Subsidiært foreslås forskriftsbestemmelse som hjemler unntak fra kravet til bekreftelse av kundens identitet ved lav. teoretiske forståelser av begrepet kompetanse, og subsidiært 4.2.1 DeSeCo's definisjon av kompetansebegrepet 52 clearing_no.qxp10:. ektefelle, subsidiært til arvinger etter lov eller testament. Dersom forsikringstaker ikke har disponert over Definisjoner Selskapet: Danica Pensjonsforsikring AS

Subsidiært bør endringen fases inn med varslingsfrister i NVEs argument synes å være at Statnett som systemansvarlig ikke kan fylle definisjone 2013-181 - Nissedal) og 24. mars 2011 (ARD-2011-114 - Vestvågøy). Subsidiært ble det nedlagt påstand om at Landsorganisasjonen i Norge Definisjon Med. Subsidiært ønsker de å få dekket sine faktiske utgifter så langt, på 787.368 kroner. - Per definisjon så er de tiltakene ulovlige,. Om reise- og gangtiden ses i forhold til definisjonen av fritid, Subsidiært anføres at styringsretten i seg selv ikke gir tilstrekkelig hjemmel for de endringer. Terrengsykkel, terrengsykling, stisykling, utfor og sykling. Omtale av sykkelutstyr, sykkeltester, sykkelritt, arrangenment og guider til stier og opplevelser

populær: